ชื่อรายวิชา (COURSE NAME)

ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ (Southern Thailand’s traditional dessert)


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติขนมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและการทำขนม ขั้นตอนการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่ ข้าวเหนียวกวน ขนมด้วง ขนมเจาะหู ขนมรังผึ้ง ขนมโคน้ำกะทิและขนมโค


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และเอกลักษณ์ของขนมพื้นบ้านภาคใต้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภท และวัตถุดิบของขนมพื้นบ้านภาคใต้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนผสม และขั้นตอนการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้


คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน 40 %

แบบทดสอบหลังเรียน 60 %

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOCอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail sirikan@hu.ac.th เบอร์ 081-277-3797


Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)


 
 

หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู (Thai Grammar for Teachers)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักและลักษณะสำคัญของภาษาไทย ระบบเสียง อักษรแทนเสียง ระบบคำ ระบบประโยคและระบบความหมายของภาษาไทย ประยุกต์หลักการและความรู้เรื่องหลักภาาาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1
อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #2
อาจารย์อังศณา ณ สงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #3อาจารย์อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #4
อาจารย์พิชญา สุวรรณโณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #5
อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #6อาจารย์ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #7อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #8
อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course Staff Image #8
อาจารย์สุพิศตรา อภิชาโต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA” 
 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการนำไปใช้ประยุกต์ในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชนการประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์


ทีมอาจารย์ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ โกสีย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #2อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA” 

 

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป Criminal : General

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญัติทั่วไป หลักความรับผอฝิดทางอาญา การกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยประมาท อำนาจในการกระทำทางอาญา หลักกฎหมายยกเว้นโทษและลดหย่อนโทษทางอาญา การกระทำความผิดหลายคน การพยายามกระทำความผิด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายตามหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวล กฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเพศ/วัย หากท่านเป็นผู้สนใจจะเรียนรู้กฎหมายอาญา

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผ่านการประเมิน 65 คะแนน ขึ้นไป
1. สอบคะแนนเก็บในหน่วยการเรียนรู้ 5 ครั้ง รวม 50 คะแนน
2. คะแนนสอบประมวลความรู้ 50 คะแนน

อาจารย์ผู้สอน


อาจารย์วรา บุญพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ข้อมูลเพิ่มเติม


เวลาในการศึกษา :5 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน :* เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ :วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไปรายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาหาดใหญ่นี้

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.orgและเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA

This work by Hatyai University is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 
 


เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ได้ สามารถตรวจสอบวิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์ได้ สามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ได
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบวิเคราะห์การชำรุด เสียหายของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี
6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. ผู้เรียนสามารถทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย/รักในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์/ มีความตั้งใจที่จะประกอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

ตำแหน่ง คณบดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :  5 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :  1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน : * เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ :วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ : นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไปรายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาหาดใหญ่นี้

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA

This work by Hatyai University is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project

and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 
 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียน หรือเป็นแนวทางในอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการนำเที่ยว หรือนำไปต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ในอนาคต

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายหลักการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้

2. ผู้เรียนสามารถออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOCอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์วัชระ ชัยเขต
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Wachara@hu.ac.th


Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”
 
 


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานในแผนกต่างๆ โรงแรม โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด เน้นคำศัพท์เฉพาะในงานโรงแรม และสำนวนการสนทนาที่ใช้ในแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเอกสารต่างๆและการสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมได้
  2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง การพูด
  3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
  4. เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมได้.

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุระกิจโรงแรมทุกคน ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษ

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1


บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • M.Sc.(Tourism Development)
  • wachara@hu.ac.th


Course Staff Image #2


อาจารย์ธิญาดา แก้วชนะ

  • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
  • M.B.A.(General Management)
  • thiyada@hu.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :5 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน : * เนื้อหาทั้งสิ้น 5 หน่วยการเรียนรู้ โดย 1 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ :วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ : นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

CC-BY-NC-SA

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาหาดใหญ่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA

This work by Hatyai University is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License 
 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) platform ของ Internet of Things องค์ประกอบด้าน Hardware และ Software การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard Digital Input/output, Analog Input, Library Implementation เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบด้าน Hardware และ Software ของระบบ Internet of Things ได้

2. ผู้เรียนสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard

3. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Internet of Things ได้

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things กับงานด้านต่างๆได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1


อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนผ่านกระดานสนทนา โดยที่ผู้สอนและทีมงานจะเข้ามาตอบคำถามแก่ผู้สนใจทุกวันจันทร์ วันพุธและเสาร์ตั้งแต่เวลา 21.00 น.-24.00 น.

e-Mail: Jakkrit@hu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0841985480


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”