สถิติธุรกิจ

Classes Start : Sep 6, 2020

Classes End : Oct 1, 2021


 

 

ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ ได้แก่ การสำรวจตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติ


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้ จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาและตัวอย่างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น


ผู้สอน