กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

Classes Start : Nov 5, 2020

Classes End : Oct 1, 2021

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

         หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ในส่วนของความรับผิดทางอาญา การกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยประมาท  อำนาจในการกระทำทางอาญา เหตุยกเว้นโทษ ลดหย่อนโทษ การกระทำความผิดหลายคน และการพยายามกระทำความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป


วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

      (1) เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้หลักการความรับผิดทางอาญา ตามลักษณะทั่วไปประมวลกฎหมายอาญา

      (2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับหลักการความรับผิดทางอาญา ตามลักษณะทั่วไปประมวลกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง

      (3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการความรับผิดทางอาญา ตามลักษณะทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง


ผู้สอน