พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Classes Start : JAN 11, 2021

Classes End : JAN 10, 2022


 

 


ศึกษาหลักการและแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจการวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลในการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตั้งระบบของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูแล และปรับปรุงระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้

4. นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม


    ทีมผู้สอน