การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Classes Start : JAN 12, 2021

Classes End : JAN 11, 2022


ศึกษาถึงความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิง  กลยุทธ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์และปัจจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

 

 

2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและภารกิจต่างๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้

2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย์และคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้

2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสรรหา คัดเลือก ทดสอบและสัมภาษณ์ ให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์การได้

2.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้

2.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมและจูงใจบุคลากรได้

2.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เพื่อนำไปปรับใช้ได้

2.7 นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้


ทีมผู้สอน