ทักษะเปียโน

Classes Start : June 10, 2021

Classes End : June 10, 2022


นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ การเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเปียโนเพลง Pop ในขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับเทคนิค วิธีการ และการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดต่าง ๆ

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (

  1.    นักศึกษาสามารถอธิบายถึงประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องเปียโนได้อย่างถูกต้อง
  2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์คอร์ดและเล่นใน Key Signature ไม่เกิน 4 ชาร์ป, 4 แฟล๊ต ได้แก่ Key C, F, G, D, Bb, A, Eb, E, Ab Major ได้อย่างถูกต้อง
  3. นักศึกษาสามารถไล่นิ้วในบันไดเสียง Major, Minor (2 Octave) ไม่เกิน 4 ชาร์ป, 4 แฟล๊ต ได้แก่ Key C, F, G, D, Bb, A, Eb, E, Ab Major ได้อย่างถูกต้อง
  4. นักศึกษาสามารถเล่นเพลงตามถนัดในระดับความยากเกรด 1 (เทียบเท่ากับมาตรฐานของสถาบัน Trinity Guildhall College London) ได้อย่างน้อย 1 เพลง
  5. นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์เพลงโดยใช้เครื่องเปียโนในใน Key Signature ไม่เกิน 4 ชาร์ป, 4 แฟล๊ต ได้แก่ Key C, F, G, D, Bb, A, Eb, E, Ab Major ได้อย่างถูกต้อง


ทีมผู้สอน

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์