Classes Start : June 10, 2021
Classes End : June 10, 2022

แนะนำรายวิชา

 
 

ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการควบคุม การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การจัดการงานซ่อมและบำรุงรักษา ปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการดำเนินงาน
รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย" ไม่มีทีมผู้สอนดูแล จัดการเรียนการสอนในรายวิชา


เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

      1.1 อธิบายถึงหลักการจัดการงานผลิตที่ใช้อยู่อย่างเป็นสากล ด้วยการนำเอาคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการอย่างเป็นระบบ

      1.2 อธิบายถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต

      1.3 ประยุกต์หลักการจัดการงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง

      1.4 วางแผนการผลิตในระดับพื้นฐานเพื่อนำไปใช้งานจริงได้
ทีมผู้สอน

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์