Classes Start : July 31, 2021
Classes End :  July 31, 2022

แนะนำรายวิชา

 

 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล โดยเน้นในเรื่องระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รูปแบบของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานสำหรับจัดการฐานข้อมูล การสร้างโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล กระบวนการปรับบรรทัดฐาน การจัดการระบบฐานข้อมูล การคงสภาพของฐานข้อมูล การจัดการทรานแซกชัน(Transaction) ฐานข้อมูลอื่นๆ และการฝึกภาคปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล และภาษา SQL


เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของฐานข้อมูล

          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลตามวงจรการพัฒนาฐานข้อมูล

          .เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลให้เป็นตามบรรทัดฐานและการนอร์มอลไลซ์เซชัน

          4 .เพื่อให้สามารถสร้างฐานข้อมูลและใช้ภาษาทางด้านฐานข้อมูล(SQL)ได้

          5. เพื่อให้สามารถจัดการฐานข้อมูลในด้านระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล และการควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล


ทีมผู้สอน
Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์