Classes Start : August 1, 2021
Classes End :  August 1, 2022


 

 

แนวคิดเบื้องต้นการทำวิจัยพัฒนาองค์กรและธุรกิจ ประเภทของวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ การกำหนดปัญหาวิจัย ช่องว่างทางการวิจัย คำถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัย การเขียนวิธีการดำเนินงานการวิจัยวัตถุประสงค์การเรียนรู้

(1) สามารถอธิบายความหมาย และระบุขั้นตอนการทำวิจัยพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
(2) สามารถอธิบายปัญหาทางการวิจัย ช่องว่างทางการวิจัย และการตั้งคำถามการวิจัยได้
(3) อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้
(4) อธิบายการเขียนวิธีการดำเนินงานการวิจัยได้


ทีมผู้สอน
Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์