หลักการบัญชี/หลักการบัญชีชั้นต้น

Classes Start : Aug 13, 2019

Classes End : Dec 20, 2019


 


ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ประเภทของการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การผ่านรายการบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การบันทึกรายการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ


วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (แบ่งตามประเภทของการเรียนรู้ตาม Bloom’s taxonomy หรือ Outcome Base)

1. นักศึกษาสมารถอธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และประเภทของการบัญชีได้

2. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทของงบการเงินได้

3. นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนได้

4. นักศึกษาสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการบริการได้

5. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายรายการค้า ประเภทรายการค้า เอกสารประกอบรายการบัญชี สมการบัญชี และหลักการกำหนดบัญชีได้

6. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์รายการค้า และหลักบัญชีคู่ได้

7. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได้

8. นักศึกษาสามารถอธิบายผังบัญชีและกำหนดผังบัญชีได้

9. นักศึกษาสามารถผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทได้

10.นักศึกษาสามารถจัดทำงบทดลองได้

11.นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของรายการปรับปรุงได้

12.นักศึกษาสามารถคำนวณและบันทึกบัญชีรายการปรับปรุงได้

13.นักศึกษาสามรถจัดทำกระดาษทำการ 10 ช่อง ได้

14.นักศึกษาสามารถบันทึกรายการปิดบัญชีได้

15.นักศึกษาสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินจากกระดาษทำการได้

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  • บทที่ 2 งบการเงินสำหรับกิจการบริการ
  • บทที่ 3 การบันทึกรายการทางบัญชีสำหรับกิจการบริการ
  • บทที่ 4 การปรับปรุงบัญชีเมื่อวันสิ้นงวด
  • บทที่ 5 การทำงบการเงินและการปิดบัญชี สำหรับกิจการบริการ

ทีมผู้สอน