องค์การและการจัดการ

Classes Start : DEC 27 , 2021

Classes End : 

 
 


ศึกษาลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีการดำเนินงานขององค์การธุรกิจ หน้าที่สำคัญของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม  พร้อมทั้งเครื่องมือทางการจัดการเบื้องต้น


2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหน้าที่พื้นฐานทางการจัดการ

2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดรูปแบบของโครงสร้างองค์การได้อย่างเหมาะสม

2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายภารกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้

2.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยการ รูปแบบการสั่งการ ภาวะผู้นำ การสื่อสารได้

2.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการควบคุม เครื่องมือการควบคุม และปรับใช้ได้


ทีมผู้สอน