นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
Classes Start : February 20, 2022

 

 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาบทบาทกลยุทธ์การพัฒนาการเลือกการออกแบบ การประเมินสื่อ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาได้แก่ซอฟต์แวร์ทางการศึกษาอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาปฏิบัติการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาเช่นการเรียนการสอนออนไลน์ (iLearning) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการประเมินและนำผลไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา


จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง

4 ชม. / สัปดาห์


เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70%


ทีมผู้สอน