วาทการสำหรับครู ภาคความรู้ทั่วไป
Classes Start : February 25, 2022

Classes End : May 31, 2022

 

 

ศึกษาหลักการพูด คุณธรรมจริยธรรมของนักพูด การสร้างบุคลิกภาพในการพูด การใช้เสียง การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด การเตรียมการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง  


จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง

4 ชม. / สัปดาห์


เกณฑ์การวัดผล

ประเมินความรู้ความเข้าใจหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ละ 6-10 คะแนน รวม 40คะแนน เกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผู้สอน