ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา

Classes Start : Aug 13, 2019

Classes End : Dec 1, 2019

 


เป้าหมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการสร้างทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   การเตรียมตัวสอบและวิธีการทำข้อสอบ 

 • บทที่ 1 ปรัชญา ระบบการศึกษาหลักสูตร
 • บทที่ 2 เป้าหมายในการเรียน
 • บทที่ 3 การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน
 • บทที่ 4 การสร้างทักษะการเรียน
 • บทที่ 5 เทคนิคการสร้างความรักในการเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ
 • บทที่ 6 เทคนิคการฟัง
 • บทที่ 7 เทคนิคการอ่าน
 • บทที่ 8 เทคนิคการเขียน
 • บทที่ 9 การจดบันทึกความรู้
 • บทที่ 10 เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนอ
 • บทที่ 11 เทคนิคการบริหารเวลา
 • บทที่ 12 เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มอย่างมีความรับผิดชอบ
 • บทที่ 13 การเขียนรายงาน
 • บทที่ 14 การค้นคว้าแหล่งเรียนรู้
 • บทที่ 15 การเตรียมตัวสอบและวิธีการทำข้อสอบอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

คุณสมบัติของผู้เรียน

ผู้เรียนต้องเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดให้ครบตามรายวิชากำหนด

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนต้องเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดให้ครบตามรายวิชากำหนด

ทีมผู้สอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์