รายวิชาปรับตัวทางสังคม

Classes Start : Aug 1, 2019

Classes End : Dec 1, 2019


 


นักศึกษาจะได้เรียนรู้ หลักการ  แนวคิด ในการดำเนินชีวิตในสังคมและระบบการทำงาน  จริยธรรมในวิชาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การทำงานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ เพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการทำงานในอนาคต  ในรายวิชานี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 

1.หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

2.เรียนรู้การใช้งานระบบ eservice สหกิจศึกษา

3. เทคนิคการเลือกสถานประกอบการและตำแหน่งงานในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

4.เทคนิคการเขียนแฟ้มแนะนำตัวในรูปแบบต่างๆ

5.เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

6. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

7. วัฒนธรรมการทำงานแบบมืออาชีพ

8. ทักษะการวิเคราะห์งานตามแบบ Kaizen เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

9.เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ

10.เทคนิคการประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน

 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  1 .เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจริยธรรมในวิชาชีพ

  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพได้

  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการได้

  4. เพื่อฝึกปฏิบัติการวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อันเป็นพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมอย่างมีความสุข

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนต้องเข้าเรียน ทำแบบฝึกหัดจากบทเรียนทั้งหมด และทำแบบทดสอบผ่าน 70 % 

ผู้สอนและพัฒนาบทเรียน