หลักรัฐศาสตร์

Classes Start: May 1, 2020

Classes End: July 31, 2020
คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา 100-142 หลักรัฐสาสตร์ เป็นรายวิชาที่ศึกษาลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง  รัฐและรูปแบบของรัฐ  อำนาจอธิปไตย  รัฐบาลและรูปแบบการปกครองต่างๆของการปกครอง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แนวคิดทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ  กระบวนการทางการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การพัฒนาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดทางรัฐศาสตร์และการเมือง

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการปกครองต่างๆของการปกครอง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แนวคิดทางการเมือง  และสถาบันทางการเมือง

3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทางการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การพัฒนาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

โครงสร้างเนื้อหารายวิชา

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง

บทที่ 2 รัฐและรูปแบบของรัฐ

บทที่ 3 ปรัชญาทางการเมือง

บทที่ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง

บทที่ 5 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 6 สถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญ

บทที่ 7 วัฒนธรรมทางการเมือง

บทที่ 8 พัฒนาการทางการเมืองไทย


คุณสมบัติของผู้เรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ รหัสวิชา 401-101 คณะนิติศาสตร์ รหัสวิชา 100-142


เกณฑ์การวัดผล

นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง

ทีมผู้สอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์